Споделете:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on reddit

От основи до ключ и отвъд това – Проф. Йоаким Каламарис, AXION GROUP пред списание Forbes

Проф. Йоаким Каламариспредседател на борда на директорите на AXION GROUP, разказва за развитието на строителния бранш и фасилити мениджмънт пазара в България

Как взехте решението да правите бизнес в България?

Българският пазар предлага отлична възмож­ност иновативни теории да бъдат приложени на практика, а не просто тествани на теория. Това създава отлични предпоставки за реали­зация на корпоративни идеи и концепции. Гъв­кавостта на пазара стимулира производител­ността, което от своя страна има позитивен ефект върху бизнес перспективите. Вземайки предвид всичко, казано до този момент, всеки разумен предприемач може да намери повод и причина за стартиране на бизнес в България.

Кои са основните препятствия пред един чуждестранен инвеститор, който иска да ин­вестира в България?

Не съществуват пазарна рецепта и опция за успех без корпоративни изпитания, без съ­ществена доза риск и предизвикателства. Но именно тези предизвикателства вдигат лет­вата достатъчно високо, за да гарантират, че качеството на крайния продукт ще отговаря на големите очаквания. С правилната стра­тегия, методология, подготовка, стремеж към усъвършенстване, както и високо професио­нална отговорност спрямо бизнес средата и кадрите в него, се постига позитивен ефект за всички по бизнес веригата и вместо да се вдигат стени, се изграждат мостове.

Какво отличава AXION GROUP от останалите компании, предлагащи подобни услуги?

AXION GROUP е уникална с това, че предлага продукт и услуга в едно. AXION GROUP е пър­вата и единствена компания на пазара, която осъществява както реално развитие на Real Estate проекти, строителство, така и пълен набор от услуги за управление и поддръжка на имоти. Ние съчетаваме отличното качество на предлаганите продукти и услуги с всички не­обходими застраховки и гаранции за клиенти­те. Инвестираме в устойчиви проекти, като в същото време се опитваме да предложим въз­можно най-оптималната цена.

Само през последните три години, вклю­чително и по време на пандемията, AXION GROUP е осъществила проекти за над 250 хил. квадратни метра. Ние не просто правим биз­нес, а допринасяме за повишаването на БВП, откриваме нови работни места и създаваме предпоставки за нови инвестиции в страната.

Каква е стратегията ви за развитието на ком­панията в краткосрочен и дългосрочен план?

Създаване на подходяща среда и развитието за AXION GROUP са ключови за нас. AXION GROUP вече е компания с установена репутация и при­оритетът ни в следващите пет години е чрез франчайзинг система да се разширим в евро­пейския пазар, да се превърнем в международен бизнес контрагент.

Нашата грижа също така е да докажем, че на Балканския полуостров има не само природ­ни дадености, но и корпоративна среда, която може да задържи младите и образовани хора в своя дом. Да променим концепцията, че задъл­жително трябва да търсят реализация само и единствено в чужбина.

Като компания с високо ниво на корпоратив­на социална отговорност нашата мисия е да подкрепяме и редица благотворителни каузи.

Как се отрази пандемията на вашия бизнес и на сегмента, в който оперирате?

Както за повечето корпорации, пандемията породи необратими негативни ефекти за биз­неса ни, които обаче не се оказаха фатални. Ръководството на AXION GROUP успя да съх­рани бизнеса ни с навременни и точни вътреш­ни мерки. Тъй като краят на кризата все още не е ясен, ние сме разработили допълнителни планове за неясните процеси, касаещи панде­мията.

Какви са очакванията ви за развитието на строителния бранш, както и управление и фа­силити мениджмънт пазара в България?

Ако изключим ефектите, породени от пан­демията, макроикономическото развитие е много обещаващо.

Относно строителния сектор COVID-19 повлия драстично на цените на строителните материали и техника, а цената на труда също се очаква да се повиши с поне 30% до края на годината.

По отношение на ценообразуването на таксите за услугите в сектора на недвижи­ми имоти, управление и поддръжка от нашите конкуренти на местния пазар очаквам нива­та да се нормализират, защото в момента са завишени до степен, която е несъвместима с пазара.

Цените на новите жилища ще се увеличат драстично през второто шестмесечие на го­дината, повлияни от споменатите фактори. Офисите обаче остават най-уязвимите, а от друга страна, цените на търговските площи ще бъдат относително стабилни.

Най-големия успех ще имат инвестициите в периферните зони на основните градове. Зо­ните, които разполагат с големи озеленени части, ще имат особено предимство за реа­лизация и най-вече ще имат висока инвести­ционна стойност и възвръщаемост за купува­щите.

Scroll to Top
Scroll to Top

Свържете се с нас

всеки ден от 7:30 до 19:30 ч.
или намерете отговора: