Бизнес консултиране

Бизнес консултантите на Kalamaris Consulting TM подпомагат клиентите си да развиват техния бизнес по структуриран начин, така че да води до растеж. Предлагаме на нашите клиенти, които действат главно в областта на туризма, търговията на дребно и секторите на хранителната промишленост, строителството и енергетиката, дългосрочни решения в областта на стратегията, маркетинга, организацията и финансите, като също оказваме съдействие при спорове:

 • Чрез разпознаване на новите тенденции на пазара
 • Чрез формулиране на ясни задачи, изпълнявани от цялата организация
 • Чрез оценяване и обезпечаване на финансовата изпълнимост на вашите планове
 • Чрез оптимизиране на бизнес процесите
 • Чрез установяване на новите комбинации на продуктите на пазара
 • Чрез установяване на обещаващи партньорства
 • Чрез използване на уеб-маркетинг
 • Чрез разкриване на това, което става наистина чрез интервюта с клиентите

Сектори

 • услуги
 • туризъм
 • енергетика
 • строителство
 • производство
 • търговия
 • търговия на дребно
 • недвижими имоти
 • европейски програми

Стратегия

 • Трябва ли да се разширявам в международен мащаб и ако да, как да подходя към това?
 • Кои комбинации от продукти/пазари са най-обещаващи за моята фирма?
 • Може ли успехът и непрекъснатата дейност да се осигурят също и без мен?
 • Трябва ли да образувам партньорства и съдружия, за да засиля нашето положение?
 • Как трети страни се движат по веригата на стойностите, как ще изглежда тази верига в бъдеще и как да реагирам на това сега?
 • Как се движат моите конкуренти ? Каква концепция внедряват те ?
 • На кои от моите запланувани инвестиции да дам приоритет?
 • Как върви развитието в моя пазар и как да се ъвзползвам от нега ?
 • Кои фактори са критични за успеха на нашита фирма ?
 • Опит
 Стратегията определя посоката, в която се движи една организация, определя целите на фирмата и служителите й, установява главните съставни части, на които се основава успехът. Целите трябва да се формулират ясно, но също така важно е да се съобщават те ясно и да се основават на солидни факти за възможностите на пазара и възможностите на фирмата. 

Консултантите на Kalamaris Consulting TM могат да ви ръководят с ясен стратегически подход, подпомагащ работата с клиентите и управлението чрез виждания и концепции и като се изпълняват анализи и стимулиращи решения.
Но ние можем и повече. Можем да даваме и анализираме данни за сектори и пазара, да ръководим процеса на взимане на решения, да ви даваме съвети за оптималната форма на финансиране на плановете.
При желание можем да документираме горепосоченото в един бизнес план, който може да се използва за работата вътре във фирмата или вън от нея за финансовите институции.
Какъвто и да е начинът на сътрудничество, нашата цел е една: да подпомогнем клиента да направи правилния избор.
Маркетинг 

 • Как да бием конкуренцията ?
 • Как да достигнем до нашите клиенти ?
 • Как да превърнем идеите си в стратегия, а стратегжията – в действие ?
 • Кой се нуждае от нашата мисия ?
 • Как можем да използваме интернет в нашия маркетинг план ?
 • Опит
 • Маркетингови стратегии и осъществяване
 • Сила, слабости, възможности и заплахи
 • Заемане на място
 • Разделение на пазара
 • Комбинации на продуктите на пазара
 • Дистрибуторски канали
 • Интернет стратегии – уеб-маркетинг
 • Проучване на пазара
 Маркетинг са всички дейности, които гарантират, че продуктите и услугите, които искаме да бъдат на наше разположение на място, удобно за нас и на цена, която сме склонни да платим. Затова характеристиката на продукта, неговото пласиране и цена се правят подходящи за конкретна група от хора, а комуникациите в областта на маркетинга поддържат постоянно нашата осведоменост.

За да превърнем идеите в стратегии, а стратегиите – в действие, често препоръчваме маркетинг план, като общо решение. Той би включил на първо място обширни изследвания и анализ: 

Маркетинг:

Преглед на бизнеса:

 Характеристики на продукта и ползи
 • Живот на продукта
 • Сезонност на продукта
 • Цена, пласиране и промоционална история на продукта
 • размер и общи характеристики на пазара
 • Определяне на части от пазара
 • Главни конкуренти (и какви са техните сили и слабости)
 • Обществото, което представлява вашата цел, и какви са неговите нужди, желания, модел на купуване, предпочитани начини на пласиране, мнението му за продуктите на вашите конкуренти
 • Сезонност на пазара
 • Потенциал на пазара: растеж, свиване или разширяване
 • PEST (политически, икономически, социални и технологични фактори), които биха могли да имат някакво въздействие върху бъдещето на фирмата
 • SWOT ( сили, слабости, възможности и заплахи)
 Тогава с горната информация можем:
 Да определим целите
 • Да определим маркетинговите стратегии:
 • Определяне на положението
 • Продукт
 • Цени
 • Пласмент
 • Комуникации/промоции
 Организация
 Как свързвам ежедневните действия на служителите с моята корпоративна стратегия?
 • Как измервам, дали сме на пистата, и дали са необходими някакви корекции?
 • Как подобрявам работата на служителите ?
 • Каква е оптималната организационна структура
 Опит
 • Организационна структура
 • Стратегически план
 • Описание на длъжностите: цели, задачи, отговорности, права
 • (балансирани) карти за резултатите
 • Инструмент за работата на служителите: личен ангажимент по отношение на бизнеса
 • Система за качество: ръководство, процедури, работни инструкции, формуляри
 

а) организационна структура и развитие
б) информация за мениджмънта 
А) Организационна структура и развитие

Една фирма е общ комплект от няколко процеса, които могат да се отнасят за цялата организация, като напр.отдел 
покупки, отдел продажби, администрацията и др. Тези процеси трябва да бъдат насочвани по такъв начин, че да допринасят за успешното изпълнение на задачите на фирмата и да се намери точното място на фирмата на пазара.
Консултантите на Kalamaris Consulting TM могат да анализират процеси във фирмата и да разработят решения за по-ефективното им и резултатно управление и да съдействат за внедряването им. По желание можем да документираме процесите, задачите, отговорностите и правата в един практически наръчник. 
Б) информация за мениджмънта
Като мениджър, вие искате да знаете, дали определените цели се постигат. Освен това бихте искали да знаете как вашата организация е поставена спрямо конкурентите ви и искате да имате достъп до съответните външни разработки. Тогава скоро ще се повдигне въпроса: имам ли достатъчно съответна информация, за да се пренастроя бързо?
Консултантите на Kalamaris Consulting TM могат да проектират в тясно сътрудничество с клиента система за докладване на ръководството, базирана на финансови и нефинансови показатели, система, отлично съответстваща на бизнес стратегията и процесите на фирмата. 

 Финанси
 Носи ли печалба нашият маркетинг план ?
 • Приложими ли са финансови нашите инвестиционни планове ?
 • Каква е оптималната капиталова структура за нашата фирма ?
 • Как да привлека фондове за моите планове ?
 • Има ли субсидии за моите планове ?
 • Как да проследяваме финансовото изпълнение на нашата фирма ?
 Опит
 Фондове за бизнеса – задължения и собствен капитал
 • Финансово планиране
 • Изчисления (оценки)
 • Инвестиционен план
 • Капиталова структура
 • Субсидии
 • Структуриране на задълженията
 • Ревизии (одити)
 Финансовите измерения на всеки бизнес и също и други дейности са едновременно основата и критерият за установяване на успеха или провала му. Kalamaris Consulting TM може да предложи редица услуги, за да подпомогне клиентите си при:
 Анализиране, оценка на инвестиционните планове
 • Изчисления
 • Помощ при разискване на сливания/придобивки
 • Оптимизиране на капиталовата структура
 Правилната финансова преценка на следващите ви стъпки в бизнеса ще улесни много стабилния растеж на вашата фирма.
 

Спорове

 Какви са пропуснатите печалби ?
 • Каква е справедливата компенсация за понесените вреди и загуби ?
 • Какво трябва да бъде балансовото разпределение на печалбите/добавената стойност
 • Каква е стойността на фирмата?
 • Точно ли се записват печалбите? Плащат ли се лицензни такси (или такси за авторски (патентни) права)?
 Опит
 Съвети от експерти
 • Изготвяне на договори
 

В света на бизнеса юридическите казуси са преобладаващо по икономически и финансови въпроси. Един опитен финансов анализатор може да допринесе със значителните си познания за структурирането на юридическия казус и да спечели спора.
Един надежден свидетел може да добави значителна тежест в процеса.
Един опитен финансов/икономически анализатор също може да допринесе за разпределението на рисковете и ползите между страните, които ги пораждат, като с това превърне една сделка в честни и следователно дълготрайни договорни отношения.

В Kalamaris Consulting TM имаме познанията и документите, които ни дават право да съдействаме при изготвянето на договори и юридически казуси. Тъй като сме работили по редица казуси, сме запознати със съответните юридически процедури. Клиентите оценяват нашия взискателен и методичен подход, анализиращ комплексните данни, като използва сложни пазарни и икономически анализи. Нашият анализ води до независими, ясни и сбити доклади/презентации/твърдения за клиентите и съдилищата.

Нашите услуги включват:

 • Събиране на данни и изследвания на пазара
 • Преглед на документацията
 • Построяване на аналитичната рамка
 • Приложение на модерен пазарен, икономически и финансов анализ
 • Създаване на експертни доклади и презентации за съобщаване на резултатите
 • Изготвяне/предаване на експертни свидетелски показания

Член на:

ISHC – International Society of Hospitality Consultants (Международно дружество на отзивчивите консултанти)
Дъ Бенч – глобален партньор на STR 
Академия на експертите
Европейска икономическа асоциация
Академия по мениджмънт
Американска асоциация по мениджмънт
Затрахователни агенти Kalamaris Consulting TM 
Отделни лица и собственици на бизнес имат винаги една обща нужда: те трябва да имат подкрепа за техните възнаграждения и личната си собственост. Те често вярват, че имат тази сигурност. Нашият опит ни показва, че това не винаги е така.
Застрахователните агенти Kalamaris Consulting TM с щаба си са активни в застрахователния сектор (общо застраховане и животозастраховане) и в инвестициите.
Дейностите им започват с предлагане на застрахователни услуги на отделни лица и на бизнеса във всички индустрии, в операциите СІО с водещи застрахователни и инвеститорски компании на международно ниво и качество.
Застрахователните агенти Kalamaris Consulting TM предлагат застрахователни и инвестиционни продукти с цел пълно подпомагане на клиентите при високо качество. Високото положение, което придобиват всяка година, доказва този факт. 

Динамизъм, който бързо се увеличава постоянно.

Scroll to Top
Scroll to Top

Свържете се с нас

всеки ден от 7:30 до 19:30 ч.
или намерете отговора: