За нас

НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Основният експертен опит, знания и квалификация на AXION GROUP Total Asset Management ни позволяват да работим с клиентите ни за интегриране на системи за поддръжка и управление на сгради и имоти и технологии за дистанционен контрол с цел да създадем интелигентна бизнес среда. С нашите знания и опит можем да подкрепим бизнеса Ви да предприеме тези подобрения без да изразходва капиталовите си ресурси. Независимо от вида на инфраструктурата, кабелна, безжична или комбинирана, ние можем да я интегрираме, както и строителни и комуникационни системи за поддържане на нуждите на всеки бизнес. AXION GROUP Total Asset Management, има за цел да осигури пълно обслужване за своите клиенти.

ЗА AXION GROUP Total Asset Management

НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Основният експертен опит, знания и квалификация на AXION GROUP Total Asset Management  ни позволяват да работим с клиентите ни за интегриране на системи за поддръжка и управление на сгради и имоти и технологии за дистанционен контрол с цел да създадем интелигентна бизнес среда. С нашите знания и опит можем да подкрепим бизнеса Ви да предприеме тези подобрения без да изразходва капиталовите си ресурси. Независимо от вида на инфраструктурата, кабелна, безжична или комбинирана, ние можем да я интегрираме, както и строителни и комуникационни системи за поддържане на нуждите на всеки бизнес. AXION GROUP Total Asset Management, има за цел да осигури пълно обслужване за своите клиенти.

 

Охранителна дейност

 • Обектова физическа охрана;
 • Физическа охрана на масови мероприятия;
 • Лична охрана ;
 • Доставка, изграждане, мониторинг и поддръжка на Сигнално-охранителна дейност (СОД и СОТсистеми);
 • Видеомониторинг Център – иновативна охрана 24/7;
 • Проектиране, доставка, изграждане, мониторинг и поддръжка на охранителни системи, видеонаблюдение и алармени системи;
 • Интегрирани системи за сигурност;
 • Кеш мениджмънт инкасо;
 • Мониторинг/Автопатрули 24/7;
 • Проектиране, доставка, изграждане, мониторинг и поддръжка на електронни системи за сигурност;
 • Доставка, изграждане, мониторинг, поддръжка на GPS проследяване;
 • Охрана на ценни пратки и товари;
 • Трезор депозитарен шкаф;
 • Неотложна медицинска помощ 24/7;
 • Професионално обучение;
 • Събиране на вземания и финансови услуги за сигурност;
 • Рецепционисти.

Техническа поддръжка

 • Проектиране, изграждане и поддръжка на ОВиК системи;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на структурно кабелни системи, силнотокови, слаботокови електрически системи;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на ВиК системи;
 • Технически одит;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи и пожарогаси- телни системи (FAS & FES);
 • Проектиране с линцезирани, квалифици- рани проектанти, изграждане и техническа поддръжка на системи:
  • Част Архитектура;
  • Част Конструкции;
  • Част Електрическа;
  • Част ОВиК;
  • Част ВиК;
  • Част ПЗ;
  • Част ПБЗ;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на BMS съоражения;
 • Видеомониторинг Център – 24/7/365;
 • Превантивна, корективна и аварийна техни- ческа поддръжка;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на UPS системи (системи за непрекъсваемо токозахранване);
 • Профилактика и поддръжка на дизел генератори;
 • Доставка, обслужване и поддръжка на асансьори, ескалатори и травелатори;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на автоматични врати;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на димо- отводни люкове;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на паркинг системи;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за управление на достъпа;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за видео- наблюдение и контрол;
 • Доставка, изграждане и поддръжка за енергиен мониторинг;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на специа- лизирано електро-оборудване;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за преброяване на посетители;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за температурен контрол;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за управление и контрол на паркинг;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за измерване на лоялност;
 • Специализирана поддръжка на дейта цен трове;
 • Обща поддръжка на сгради и съоръжения;

Противопожарни системи

 • Проектиране, изграждане, доставка и обслуж- ване на конвенционални и aдресируеми пожароизвестителни системи;
 • Проектиране, изграждане и обслужване на Спринклерни системи;
 • Проектиране, изграждане и обслужване на пожарогасителни системи с въглероден диоксид /СО2;
 • Проектиране, изграждане и обслужване на газови гасителни системи;
 • Проектиране, изграждане и обслужване на системи за предотвратяване на пожара, защитавайки помещението, чрез редукция на кислорода;
 • Доставка, монтаж и обслужване на пожаро- гасители и пожарна техника и предлагане на технико-икономически решения за осигуряване на сигурността и пожарната безопасност на обектите;
 • Проектиране и изпълнение на огнезащита на метални и дървени конструкции;
 • Защита за трудногоримост на текстилни материали;
 • Мониторинг, доставка и поддръжка на пожарогасители (прахови, с въглероден двуокис /CO2/, водни, водопенни и горски);
 • Сервиз, ремонт, заверка и обслужване на пожарогасители;
 • Пожарно Звенно;
 • Пожарна безопаснот и защита на насе- ление;
 • Противопожарно обезопасяване;
 • Издаване на едногодишна гаранция за извършената проверка, заверка, ремонт и зареждане;
 • Изготване на схеми за евакуация и указателни табели;
 • Частна пожарна 24/7/365.

CMP Дейности

 • СМР Реконструкция;
 • СМР Реновация;
 • СМР Интериорна адаптация;
 • Сградни ремонти;
 • Обща сградна поддръжка;
 • Осъществяване на всички видове строително-монтажни работи;
 • Техническо ръководство на строително-монтажните работи;
 • Доставка, поддръжка и обслужване на Сепараторни системи;
 • Доставка, поддръжка и обслужване на водни и канализационни системи;
 • Доставка, поддръжка и обслужване всички видове Генаратори;
 • Доставка, поддръжка и обслужване на UPS системи;
 • Доставка, поддръжка и обслужване на димо – топлоотвеждане системи;
 • Осигуряване на всички сертификати и декларации за съответствие на вложени материали;
 • Техническо обследване на системите и доклад за състоянието им, подготвен от квалифицирани проектанти и инженери за типовете системи;
 • Изграждане, доставка и поддръжка на мрежови системи за съхранение на данни и оптимизиция на виртуализирана сървърна инфраструктура;
 • Доставка, изграждане, обслужване и поддръжка на LED осветление, “Плащай докато спестяваш”(100% собствено финан- сиране, възвръщаемост на инвестицията за 3 години, гаранция 5 години и оптимизация на разходите за електроенергия от 50 – 85%);
 • Доставка, внедряване и поддръжка на софтуер за управление на активи и системи за техническа поддръжка;
 • Доставка и изграждане на обемни декорации;
 • Монтаж и доставка на консумативи и материали;
 • Ключарски услуги.

Професионално почистване

 • Обектово почистване;
 • Ежедневно, сезонно основно почистване;
 • Основно почистване след СМР дейност и реконструкция;
 • Индустриално почистване;
 • Почистване на всички видове настилки и шлайфане на настилки;
 • Линцезирано управление на отпадъци, разделно събиране, извозване и депониране на всички видове отпадъци;
 • Почистване със собствени подопочистващи машини, автомати и съоражения почистване на фасади;
 • Доставка на хиг. консумативи, хиг. мате- риали, битова химия под наш бранд GREEN CLEAN и др.
 • Доставка, монтаж и обслужване на дозатори и диспенсери на консигнация и/или продажба;
 • Химическо чистене и пране (Собствено производство и притежаваме верига хим. чистене и пране в гр.София под търговската марка CLEAN);
 • Почистване на асансьори, ескалатори и травелатори;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи;
 • Снегопочистване;
 • Изграждане, обслужване и поддръжка на басейнови съоражения;
 • Доставка и обслужване на подопочистващи машини, автомати и съоражения;
 • Дезинфекция;
 • Деакаритизация;
 • Контрол на вредителите – Дезинсекция и Дератизация;

Рeшения

 • Управление на собствеността и активите и поддръжката им
 • Договорно изпълнение
 • Управление на енергията (Енергиен мениджмънт)
 • Управление на околната среда
 • Подновяване на инфраструктурата
 • Проектни решения до ключ
 • Управление на проекти
 • Управление на въглеродните емисии (Интегрирана енергия)
 • Устойчивост на решения
 • Обществени поръчки и управление на доставки
 • Инфраструктура и управление на бедствия
 • Финансирани решения
 • Управленска отчетност, сравнителен анализ и проследяване на изпълнението относно активите и инфраструктурата
 • Здравен мениджмънт и управление на сигурността
 • Трансфери на персонал в големи мащаби
 • Управление на жизнения цикъл и работните процеси
 • Управление на пространството и движението
 • Управление на проекти и Фасилити Mениджмънт консултиране
 • Хелпдеск
 • Планиране при извънредни ситуации
 • Инспекция и проучване
 • Жизнен цикъл на замяна
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Съвременни решения за комунални услуги
 • Компютърно осигурени съоръжения и система за управление на активите на единна технологична платформа
 • Софтуерни решения
 • Управление на отпадъци
 • Хардуерни и софтуерни решения за оптимизацията
 • Анти малуер и анти вирус защита за бизнеса
 • IT мрежова оптимизация на сигурноста

В AXION GROUP Total Asset Management НИЕ СМЕ ОРИЕНТИРАНИ ПРЕДИМНО КЪМ НАШИТЕ КЛИЕНТИ – НЕ КЪМ УСЛУГИТЕ.

Ние предоставяме цялостен Фасилити Мениджмънт. Това означава управление на имоти, активи и работни пространства, предоставяне на услугите, които имат значение за Вас. Разполагаме с най-добрите хора, които притежават изключителен експертен опит и с най-новите технологии, за да можем да предоставим една цялостна ФМ услуга, подпомагайки устойчиво развитие на Вашия бизнес.

 

СЕКТОРИТЕ, В КОИТО РАБОТИМ

 • Бизнес имоти;
 • Образование;
 • Транспорт/жп;
 • Публичен сектор;
 • Търговия;
 • Индустрия;
 • Здравеопазване.

РАБОТИМ В ПАРТНЬОРСТВО С НАШИТЕ КЛИЕНТИ, ЗА ДА ИМ ПОМОГНЕМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ БЪРЗО РАЗВИВАЩИ СЕ РАБОТНИ МЕСТА.

Ние се вълнуваме за бъдещето и истински желаем да Ви помогнем в осъществяването на Вашите стратегически цели. Ние предоставяме опита си, за да работим в сътрудничество с клиентите ни и да им осигурим необходимата подкрепа за бъдещето. Предоставяме интегрирана услуга и внасяме свежо мислене и нови начини за обслужване на нашите клиенти всеки ден. Ние знаем, че сте загрижени за сътресенията на пазара, но с интегриран Фасилити Mениджмънт подход, ние можем да Ви помогнем да поддържате производителността и ефективността си на максимум.

 

СЪЩО ТАКА МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ЗА:

 • Намаляване на разходите
 • Редуциране на риска
 • Защита на репутацията
 • Създаване на висококачествена среда за хората;
 • Намаляване на емисиите на CO2;
 • Спазване на предписанията

След разглеждане на всички възможности, ние възприемаме правилното управление и услуги, които отразяват културата, стремежите и средата – защото всеки ФМ договор е различен. Ние бихме желали да говорим с Вас, за да обсъдим Вашите изисквания и да отговорим на Вашите въпроси. Научете повече защо нашите клиенти избират нас за интегрирани Фасилити Mениджмънт услуги.

 

ХОРА

За предоставянето на висококачествено технически обезпечено Фасилити Mениджмънт обслужване, което обхваща десетки различни умения и изисква специализирана квалификация и познания, е необходим един по-различен подход на развитие и управление на персонала. Възприехме стратегия за подбор на човешки ресурси, имаща за цел наемането на високо квалифицирани хора, обучението и развитието им, като увеличим максимално техния потенциал и ги възнаграждаваме по подходящ начин за техните усилия. Ефектът от тази стратегия се проявява под формата на висока степен на задържане на хората. Ние правим всичко това, защото нашите ценности са основани на връзката с хората и общата ни страст в работата. Също така, ние знаем, че добре обучените и мотивирани хора ще предоставят онова отлично обслужване, което Вие желаете.

 

ТЕХНОЛОГИЯ

Нашите планирани превантивни мерки за поддръжка и реакция при обаждане са управлявани чрез сложна компютърна система за управление на дейностите, поддържана от добре обезпечен, централизиран център за обслужване на клиенти. Това не е ядрена физика, но направената инвестиция показва, че вие получавате услугата, която сте поискали, когато желаете, за времето и съгласно Вашия бюджет. В AXION GROUP Total Asset Management ние ценим мотото „Предизвикателство и иновации“ и „Да бъдем достойни за доверието на обществото“, те ни припомнят, че нашите служителите са най-ценният ни актив. Напомнят ни също да работим непрекъснато използвайки пълния си творчески потенциал, с истинска вяра и със съзнание за нашето корпоративно управление и социален принос. Когато някои компании говорят за устойчивост, ние се чувстваме на заден план. Винаги сме вярвали, че да правиш правилното нещо, създава финансова стойност за компанията. За да бъдем сигурни, че работим върху нещата, които могат да доведат до истинска промяна, ние сме разработили подход, които пряко свързва нашата програма за устойчиво бизнес развитие със стратегическите цели, които правят нашия бизнес успешен. По този начин, ние дефинираме какво означава да бъдеш устойчив в бизнеса и се ангажираме това да се случи. Ние се фокусираме върху изграждането на взаимоотношения с Вас, за да се гарантираме, че имате необходимата Ви подкрепа за бъдещето. Нещо повече, ние разбираме, че да бъдеш готов за бъдещето, не означава да знаеш какво точно ще се случи, а да имаш отбор, който да се движи достатъчно бързо и гъвкаво спрямо промените. Научете повече за някои от секторите, в които помагаме на нашите клиенти да постигнат целите си. AXION GROUP Total Asset Management е иновативна компания, която постоянно обновява стандартите при предоставянето на ФМ услуги. 

Печелившият бизнес има богато портфолио от публични и частни клиенти в сектора, като предоставя поръчкови решения за различни здравни, образователни и търговски обекти на територията. Подходът на компанията е да проектира персонално съобразени, гъвкави решения, които да интегрира ефективно с основната дейност на своите клиенти. AXION GROUP Total Asset Management е отбелязала бърз растеж и продължава да търси клиенти, които споделят неговите партньорски ценности и стремеж към високи постижения и гъвкавост.

В тази нова и бързо развиваща се индустрия, не е възможно да знаеш какво би могъл да постигнеш, ако не си наясно с всичко, което се намира някъде там. Хенри Форд е казал: „Ако бях попитал моите клиенти какво искат, те биха ми отговорили: “ По-бърз кон 

 

ЧЛЕНСТВО В ОГРАНИЗАЦИИ

Ние сме единственият републикански оператор който е изградил ноу-хау и успява да направлява основно в Property Management и Total Facility Management на активи. Също така в управлението на проекти, в бутиково строителство, в проектиране и надзор на всички части.

Притежаваме дългогодишен опит, обезпечен с международни сертификати и лицензи за качество на услугите ни.Ние сме водеща сила за отрасъла и модел за представяне на услуги със задържане на до 95% от нашето клиентско портфолио, а от 2010 г. насам нашата компания се е разраснала над 5 пъти.

За десет години разширихме своята глобална мрежа на два континента. Днес ние сме считани за един от най-способните и надеждни доставчици и оператори на такъв тип услуга в сектора. Ако има нещо, в което ние сме несравними, то това е управлението на изпълнението на дейностите, независимо дали на хора или ресурси, време или финанси.

За нас е важно какво правим, но също толкова важно е и как го правим.Отличното ниво на обслужване е главна причина компанията да получи множество награди и отличия и да бъде високо оценена.

Ние се фокусираме върху нашите клиенти и това, от което те наистина се нуждаят. Това означава по-ниски разходи, единно мислене, както и отлични нива на обслужване, по всяко време. Ние вярваме, че с високо квалифицираните кадри и служители и широките възможности на нашата бизнес мрежа, ни дава професионалната възможност да отговорим на всички нужди на нашите клиенти.

AXION GROUP S.A. е първият републикански оператор за консолидирана поддръжка на Активи от 2015 г. досега. Не използваме подизпълнители и това ни дава сигурността да споделяме висока отговорност, пълна застрахователна гаранция на активите и имуществото , трудова дисциплина, стриктен вътрешен надзор и качество на предоставените услуги и дейности. Партньорството на AXION GROUP АД се базира в Credibility, value4money, cost effective, real time notifications и win-win situation.

Наш приоритет,поставените изисквания, стандарти и критерии на клиента. Успеха е взаймен процес и се базира във взаймно доверие. Непрестанно се стремим да се доказваме и да вдигаме летвата в предоставеното качество на нашите клиенти.

С уважение,

Борда на директорите AXION GROUP

Послание от Борда на директорите

“Качество на което може да се доверите”

Ние сме единственият републикански оператор, който е изградил ноу-хау и успява да направлява основно в Property Management и Total Facility Management на активи. Също така в управлението на проекти, в бутиково строителство, в проектиране и надзор на всички части.

Притежаваме дългогодишен опит, обезпечен с международни сертификати и лицензи за качество на услугите ни.Ние сме водеща сила за отрасъла и модел за представяне на услуги със задържане на до 95% от нашето клиентско портфолио, а от 2010 г. насам нашата компания се е разраснала над 5 пъти.

За десет години разширихме своята глобална мрежа на два континента. Днес ние сме считани за един от най-способните и надеждни доставчици и оператори на такъв тип услуга в сектора. Ако има нещо, в което ние сме несравними, то това е управлението на изпълнението на дейностите, независимо дали на хора или ресурси, време или финанси.

За нас е важно какво правим, но също толкова важно е и как го правим.Отличното ниво на обслужване е главна причина компанията да получи множество награди и отличия и да бъде високо оценена.

Ние се фокусираме върху нашите клиенти и това, от което те наистина се нуждаят. Това означава по-ниски разходи, единно мислене, както и отлични нива на обслужване, по всяко време. Ние вярваме, че с високо квалифицираните кадри и служители и широките възможности на нашата бизнес мрежа, ни дава професионалната възможност да отговорим на всички нужди на нашите клиенти.

AXION GROUP Total Asset Management е първият републикански оператор за консолидирана поддръжка на Активи от 2015 г. досега. Не използваме подизпълнители и това ни дава сигурността да споделяме висока отговорност, пълна застрахователна гаранция на активите и имуществото , трудова дисциплина, стриктен вътрешен надзор и качество на предоставените услуги и дейности. Партньорството на AXION GROUP Total Asset Management се базира в Credibility, value4money, cost effective, real time notifications и win-win situation.

Наш приоритет,поставените изисквания, стандарти и критерии на клиента. Успеха е взаймен процес и се базира във взаймно доверие. Непрестанно се стремим да се доказваме и да вдигаме летвата в предоставеното качество на нашите клиенти.

С уважение,

Борда на директорите AXION GROUP Total Asset Management

КСО в корпоративния мениджмънт

ФИЛОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ

AXION GROUP Total Asset Management приема философия на управление, при която един от най-важните въпроси в управлението е корпоративната социална отговорност. В същото време ръководните принципи на управление са част от КСО. Нашата философия на управление се състои от: мисия, визия и ценности.

Като дъщерно и свързано дружество AXION GROUP Total Asset Management е с корпоративно управление и принципи за вътрешен контрол и глобална програма за управление на качеството, като основна линия за прозрачност в управлението. Компанията е разработила редовни обучения за повишаване на качеството и код за бизнес програми (добро качество на работа), семинари за всички служители на всички нива, за да гарантира, че всички членове на AXION GROUP Total Asset Management са запознати с процедурите, съгласно изискванията, и се задължават тяхната ежедневната работа и дейност да бъдат в съответствие със законите и корпоративната етика.
 
МИСИЯ
 • Стремеж да дадем нашия принос за създаването на едно бъдеще, където стремежите на хората биват реализирани.
ВИЗИЯ
 • Целта да се превърнем в бизнес катализатор, който може да отговори на нуждите на нашите клиенти навсякъде.
ЦЕННОСТИ
 • Изграждане на доверие с честност и скромност;
 • Стремеж за поставяне на високи стандарти и принос към обществото;
 • Приемане на предизвикателството на непрекъснатата иновация;
 • Насърчаване на култура към откритост и отворен ум;
 • Стремеж към лично развитие и разгърнат пълен потенциал на другите.  
СФЕРИТЕ В КОИТО РАБОТИМ
 • Бизнес имоти;
 • Образование;
 • Транспорт/жп;
 • Публичен сектор;
 • Търговия на дребно;
 • Индустрия;
 • Здравеопазване;
 • Поддръжка и управление на имоти.
ОСНОВНА ПОЛИТИКА ЗА КОРПОРАТИВНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
 
 • Ние изпълняваме нашата роля в икономиката и постоянно се стремим да усъвършенстваме нашата корпоративна стойност, като се ангажираме с добросъвестни дейности, съобразени изцяло с обществената значимост на AXION GROUP Total Asset Management, присъствие и силно осъзнаване на връзките ни със средата. 
 • Ние повишаваме информираността на всеки служител по отношение на КСО като утвърждаваме нашата основа на управление съгласно КСО чрез укрепване на корпоративното управление и цялостното укрепване на вътрешния контрол. Също така полагаме усилия като активно се стремим да дадем своя принос за обществото. 
 • Ние придаваме значение на интерактивната комуникация с нашите клиенти. Ние изпълняваме нашата дейност с КСО и непрекъснато работим за подобряване на дейностите свързани с КСО, въз основа на отговора на нашите клиенти.
Нашите планирани превантивни мерки за поддръжка и реакция при обаждане са управлявани чрез сложна компютърна система за управление на дейностите, поддържана от добре обезпечен, централизиран център за обслужване на клиенти. Това не е ядрена физика, но направената инвестиция показва, че вие получавате услугата, която сте поискали, когато желаете, за времето и съгласно Вашия бюджет.

ЦЯЛОСТ

Нашата запазена марка – Етично отношение и основано на доверието взаимодействие с нашите клиенти и служители.
 
ОТДАДЕНОСТ
Развиване и поддържане на дългосрочни отношения с клиенти, служители, подизпълнители и доставчици.
 
ОБЩНОСТ
Насърчаване на социалната отговорност, инвестиране в общностите, в които работим, както и насърчаване на нашите служители към доброволческо.
 
РАЗНООБРАЗИЕ
Предлагане на възможности за заетост и професионално израстване на всеки и ангажимент и ръководене на различните местни доставчици в подкрепа на тези общности, на които ние служим.
 
УВАЖЕНИЕ
Отнасяме се с всеки с достойнство, ценим неговия принос, уважаваме различията и си помагаме един на друг, за да успеем заедно.
 
Ние използваме съвременни технологии за управление на активите на нашите клиенти. Имаме силна и разнообразна мрежа от служители и доставчици, отдадени на целта да удовлетворят и надминат нуждите и очакванията на нашите клиенти. Ние сме организация ръководена от ценностите ни и мисията, която имаме.

Сертификати и награди

Сертификат за качество 
ISO 9001:2015

Сертификат за качество 
ISO 14001:2015

Сертификат за качество 
ISO 18788:2015

Сертификат за качество БДС EN ISO/IEC 270001:2017

Сертификат за качество 
ISO 45001:2018

Сертификат за качество 
SR 80000(Social Responsibility)

Документ за правоспособност за осъществяване на дейности свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка или извеждане в експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

Лиценз за извършване 
на частна охранителна дейност

Лиценз за извършване 
на частна охранителна дейност

Лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Министерство на околната среда и водите

Разрешение за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

Разрешение за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

Разрешение за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

Разрешение за извършване на дейност по транспортиране

Документ за правоспособност за осъществяване на дейности свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка или извеждане в експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

Награди

Награда за луксозно строителство,
архитектура и дизайн 2014

Най-успешна бизнес стратегия 
„Бизнес и предприемачество“
Виза клуб България 2014г.

Членство

Социална отговорност и филантропична мисия

Философия на управление, чрез която се стремим да развиваме другите и себе си с цел да постигнем пълния си потенциал. В AXION GROUP Total Asset Management вярваме, че децата са от жизненоважно значение за човешкото развитие, за това нашите социални дейности са ориентирани в подкрепа на Фондацията Различни, но равни (Работа с деца в неравностойно положение) и SOS Детски Селища, активни при създаването на една силна социална мрежа за подкрепа. Младежта може да бъде мощен двигател и да поведе семействата и общностите към устойчива промяна. Ефективна и устойчива социална промяна е възможна единствено или най-малкото в партньорство с хората, които са най-пряко засегнати. Силата на даренията в пари (време, или опит) трябва да бъде съзнателно балансирана чрез структурите, които подкрепят и не нарушават активите и усилията на получателя. Ефективните партньорства включват взаимен интерес, взаимна изгода, взаимно уважение и взаимна отговорност. Нищо не е по-голямо от силата на хората да осъществят промяната за самите тях. Филантропията има за цел да осъществи положителна разлика в света, чрез отделяне на ресурси и време за каузите, в които вярваме.

Благодарствена грамота
за дарение в кампания на
SOS Детски селища

Грамота за учредяването на 
благотворителната кампания
„Помогни и ти, приятел ни стани“

Благодарствено писмо от
Българска федерация по ръгби
 

 

Сертификат за автентичност
учaстие в дарителска кампания
Sos Детски селища

Фонтация “Angels”
гр. Бургас

SOS Детски селища
България

Сдружение Различни но равни
гр. Пловдив

Антикорупционна политика на AXION GROUP Total Asset Management

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА АНТИКОРУПЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА AXION GROUP Total Asset Management СА СЛЕДНИТЕ:
 • Доставчиците на AXION GROUP Total Asset Management се избират с конкурс. Личните и делови контакти с доставчиците между служители и доставчици трябва да бъдат в рамките на общоприетите разбирания за партньорство и бизнес сътрудничество.
 • AXION GROUP Total Asset Management не толерира каквато и да е форма на корупция или поведение, при което служителите незаконно облаготелстват себе си или свои близки или склоняват други да го правят или злоупотребяват.
 • Никой служител на AXION GROUP Total Asset Management няма право, пряко или косвено да изисква или приема подкупи.
 • Всяко установено нарушение, свързано с корупция се докладва на Управителя на AXION GROUP Total Asset Management. Срещу служителите на фирмата, извършили нарушението ще се предприемат дисциплинарни действия, включващи и уволнение от фирмата.

AXION GROUP Total Asset Management си запазва правото да преустанови всякакви бизнес отношения с партньори, които не съблюдават горепосочената Антикорупционна политика.

Кариери

Ние сме интернационална ФМ компания и имаме нужда от способен персонал с отлични комуникационни и личностни умения и инициативно мислене, хора, които желаят да се присъединят към нас. В отговор на глобализацията, ние се придържаме към концепцията за непрекъснато усъвършенстване. Ето защо, ние изискваме от нашите служители постоянно да обновяват знанията и уменията си, за да изпълним нашите бизнес цели. Всяка компания казва, че хора са нейният най-голям ресурс. В AXION GROUP Total Asset Management ние наистина го знаем и когато го казваме, имаме предвид точно това.
Ние сме ентусиазирани хора и всички работим в нашите основни области на специализация: Фасилити Мениджмънт, инженерингови услуги и управление на собствеността. Естествено, в замяна на цялата тази страст и отдаденост, ние бихме искали да дадем нещо обратно. Искаме да бъдем уверени, че нашите хора се радват на уважение и признание за добре свършената работа, като им помагаме да развият своите умения, да се развиват в кариерита и да получат дял от участието в капитала като това е само част от един нормален работен ден с нас. Ние сме компания от световна класа и хора, предоставящи услуги на световно ниво – ние живеем и дишаме с това убеждение.

ОСВЕН ТОВА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, КОИТО ОЧАКВАМЕ ОТ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СА:

•   Да бъдат почтителни, скромни и искрени;
•   Да могат да разбират същността на работата и свързаните с нея въпроси чрез анализ и оценка; 
•   Да имат способността да ръководят промяната като работят в екип;
•   Да са високо мотивирани да приемат предизвикателствата;

Ако желаете да се присъедините към нашата компания, моля попълнете електронната форма за кандидатстване на AXION GROUP Total Asset Management и ни я изпратете, можете да кандидатствате и на е-мейл адрес: hr@axion.bg

Вход в клиентската зона

Въведете вашата парола за достъп до клиентската ви зона. За да получите потребителско име и парола за достъп, свържете се с нас на адрес: office@axion.bg

ЗА AXION GROUP Total Asset Management

НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Основният експертен опит, знания и квалификация на AXION GROUP Total Asset Management  ни позволяват да работим с клиентите ни за интегриране на системи за поддръжка и управление на сгради и имоти и технологии за дистанционен контрол с цел да създадем интелигентна бизнес среда. С нашите знания и опит можем да подкрепим бизнеса Ви да предприеме тези подобрения без да изразходва капиталовите си ресурси. Независимо от вида на инфраструктурата, кабелна, безжична или комбинирана, ние можем да я интегрираме, както и строителни и комуникационни системи за поддържане на нуждите на всеки бизнес. AXION GROUP Total Asset Management, има за цел да осигури пълно обслужване за своите клиенти.

 

Охранителна дейност

 • Обектова физическа охрана;
 • Физическа охрана на масови мероприятия;
 • Лична охрана ;
 • Доставка, изграждане, мониторинг и поддръжка на Сигнално-охранителна дейност (СОД и СОТсистеми);
 • Видеомониторинг Център – иновативна охрана 24/7;
 • Проектиране, доставка, изграждане, мониторинг и поддръжка на охранителни системи, видеонаблюдение и алармени системи;
 • Интегрирани системи за сигурност;
 • Кеш мениджмънт инкасо;
 • Мониторинг/Автопатрули 24/7;
 • Проектиране, доставка, изграждане, мониторинг и поддръжка на електронни системи за сигурност;
 • Доставка, изграждане, мониторинг, поддръжка на GPS проследяване;
 • Охрана на ценни пратки и товари;
 • Трезор депозитарен шкаф;
 • Неотложна медицинска помощ 24/7;
 • Професионално обучение;
 • Събиране на вземания и финансови услуги за сигурност;
 • Рецепционисти.

Техническа поддръжка

 • Проектиране, изграждане и поддръжка на ОВиК системи;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на структурно кабелни системи, силнотокови, слаботокови електрически системи;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на ВиК системи;
 • Технически одит;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи и пожарогаси- телни системи (FAS & FES);
 • Проектиране с линцезирани, квалифици- рани проектанти, изграждане и техническа поддръжка на системи:
  • Част Архитектура;
  • Част Конструкции;
  • Част Електрическа;
  • Част ОВиК;
  • Част ВиК;
  • Част ПЗ;
  • Част ПБЗ;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на BMS съоражения;
 • Видеомониторинг Център – 24/7/365;
 • Превантивна, корективна и аварийна техни- ческа поддръжка;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на UPS системи (системи за непрекъсваемо токозахранване);
 • Профилактика и поддръжка на дизел генератори;
 • Доставка, обслужване и поддръжка на асансьори, ескалатори и травелатори;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на автоматични врати;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на димо- отводни люкове;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на паркинг системи;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за управление на достъпа;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за видео- наблюдение и контрол;
 • Доставка, изграждане и поддръжка за енергиен мониторинг;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на специа- лизирано електро-оборудване;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за преброяване на посетители;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за температурен контрол;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за управление и контрол на паркинг;
 • Доставка, изграждане и поддръжка на системи за измерване на лоялност;
 • Специализирана поддръжка на дейта цен трове;
 • Обща поддръжка на сгради и съоръжения;

Противопожарни системи

 • Проектиране, изграждане, доставка и обслуж- ване на конвенционални и aдресируеми пожароизвестителни системи;
 • Проектиране, изграждане и обслужване на Спринклерни системи;
 • Проектиране, изграждане и обслужване на пожарогасителни системи с въглероден диоксид /СО2;
 • Проектиране, изграждане и обслужване на газови гасителни системи;
 • Проектиране, изграждане и обслужване на системи за предотвратяване на пожара, защитавайки помещението, чрез редукция на кислорода;
 • Доставка, монтаж и обслужване на пожаро- гасители и пожарна техника и предлагане на технико-икономически решения за осигуряване на сигурността и пожарната безопасност на обектите;
 • Проектиране и изпълнение на огнезащита на метални и дървени конструкции;
 • Защита за трудногоримост на текстилни материали;
 • Мониторинг, доставка и поддръжка на пожарогасители (прахови, с въглероден двуокис /CO2/, водни, водопенни и горски);
 • Сервиз, ремонт, заверка и обслужване на пожарогасители;
 • Пожарно Звенно;
 • Пожарна безопаснот и защита на насе- ление;
 • Противопожарно обезопасяване;
 • Издаване на едногодишна гаранция за извършената проверка, заверка, ремонт и зареждане;
 • Изготване на схеми за евакуация и указателни табели;
 • Частна пожарна 24/7/365.

CMP Дейности

 • СМР Реконструкция;
 • СМР Реновация;
 • СМР Интериорна адаптация;
 • Сградни ремонти;
 • Обща сградна поддръжка;
 • Осъществяване на всички видове строително-монтажни работи;
 • Техническо ръководство на строително-монтажните работи;
 • Доставка, поддръжка и обслужване на Сепараторни системи;
 • Доставка, поддръжка и обслужване на водни и канализационни системи;
 • Доставка, поддръжка и обслужване всички видове Генаратори;
 • Доставка, поддръжка и обслужване на UPS системи;
 • Доставка, поддръжка и обслужване на димо – топлоотвеждане системи;
 • Осигуряване на всички сертификати и декларации за съответствие на вложени материали;
 • Техническо обследване на системите и доклад за състоянието им, подготвен от квалифицирани проектанти и инженери за типовете системи;
 • Изграждане, доставка и поддръжка на мрежови системи за съхранение на данни и оптимизиция на виртуализирана сървърна инфраструктура;
 • Доставка, изграждане, обслужване и поддръжка на LED осветление, “Плащай докато спестяваш”(100% собствено финан- сиране, възвръщаемост на инвестицията за 3 години, гаранция 5 години и оптимизация на разходите за електроенергия от 50 – 85%);
 • Доставка, внедряване и поддръжка на софтуер за управление на активи и системи за техническа поддръжка;
 • Доставка и изграждане на обемни декорации;
 • Монтаж и доставка на консумативи и материали;
 • Ключарски услуги.

Професионално почистване

 • Обектово почистване;
 • Ежедневно, сезонно основно почистване;
 • Основно почистване след СМР дейност и реконструкция;
 • Индустриално почистване;
 • Почистване на всички видове настилки и шлайфане на настилки;
 • Линцезирано управление на отпадъци, разделно събиране, извозване и депониране на всички видове отпадъци;
 • Почистване със собствени подопочистващи машини, автомати и съоражения почистване на фасади;
 • Доставка на хиг. консумативи, хиг. мате- риали, битова химия под наш бранд GREEN CLEAN и др.
 • Доставка, монтаж и обслужване на дозатори и диспенсери на консигнация и/или продажба;
 • Химическо чистене и пране (Собствено производство и притежаваме верига хим. чистене и пране в гр.София под търговската марка CLEAN);
 • Почистване на асансьори, ескалатори и травелатори;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на зелени площи;
 • Снегопочистване;
 • Изграждане, обслужване и поддръжка на басейнови съоражения;
 • Доставка и обслужване на подопочистващи машини, автомати и съоражения;
 • Дезинфекция;
 • Деакаритизация;
 • Контрол на вредителите – Дезинсекция и Дератизация;

Рeшения

 • Управление на собствеността и активите и поддръжката им
 • Договорно изпълнение
 • Управление на енергията (Енергиен мениджмънт)
 • Управление на околната среда
 • Подновяване на инфраструктурата
 • Проектни решения до ключ
 • Управление на проекти
 • Управление на въглеродните емисии (Интегрирана енергия)
 • Устойчивост на решения
 • Обществени поръчки и управление на доставки
 • Инфраструктура и управление на бедствия
 • Финансирани решения
 • Управленска отчетност, сравнителен анализ и проследяване на изпълнението относно активите и инфраструктурата
 • Здравен мениджмънт и управление на сигурността
 • Трансфери на персонал в големи мащаби
 • Управление на жизнения цикъл и работните процеси
 • Управление на пространството и движението
 • Управление на проекти и Фасилити Mениджмънт консултиране
 • Хелпдеск
 • Планиране при извънредни ситуации
 • Инспекция и проучване
 • Жизнен цикъл на замяна
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Съвременни решения за комунални услуги
 • Компютърно осигурени съоръжения и система за управление на активите на единна технологична платформа
 • Софтуерни решения
 • Управление на отпадъци
 • Хардуерни и софтуерни решения за оптимизацията
 • Анти малуер и анти вирус защита за бизнеса
 • IT мрежова оптимизация на сигурноста

В AXION GROUP Total Asset Management НИЕ СМЕ ОРИЕНТИРАНИ ПРЕДИМНО КЪМ НАШИТЕ КЛИЕНТИ – НЕ КЪМ УСЛУГИТЕ.

Ние предоставяме цялостен Фасилити Мениджмънт. Това означава управление на имоти, активи и работни пространства, предоставяне на услугите, които имат значение за Вас. Разполагаме с най-добрите хора, които притежават изключителен експертен опит и с най-новите технологии, за да можем да предоставим една цялостна ФМ услуга, подпомагайки устойчиво развитие на Вашия бизнес.

 

СЕКТОРИТЕ, В КОИТО РАБОТИМ

 • Бизнес имоти;
 • Образование;
 • Транспорт/жп;
 • Публичен сектор;
 • Търговия;
 • Индустрия;
 • Здравеопазване.

РАБОТИМ В ПАРТНЬОРСТВО С НАШИТЕ КЛИЕНТИ, ЗА ДА ИМ ПОМОГНЕМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕХНИТЕ БЪРЗО РАЗВИВАЩИ СЕ РАБОТНИ МЕСТА.

Ние се вълнуваме за бъдещето и истински желаем да Ви помогнем в осъществяването на Вашите стратегически цели. Ние предоставяме опита си, за да работим в сътрудничество с клиентите ни и да им осигурим необходимата подкрепа за бъдещето. Предоставяме интегрирана услуга и внасяме свежо мислене и нови начини за обслужване на нашите клиенти всеки ден. Ние знаем, че сте загрижени за сътресенията на пазара, но с интегриран Фасилити Mениджмънт подход, ние можем да Ви помогнем да поддържате производителността и ефективността си на максимум.

 

СЪЩО ТАКА МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ЗА:

 • Намаляване на разходите
 • Редуциране на риска
 • Защита на репутацията
 • Създаване на висококачествена среда за хората;
 • Намаляване на емисиите на CO2;
 • Спазване на предписанията

След разглеждане на всички възможности, ние възприемаме правилното управление и услуги, които отразяват културата, стремежите и средата – защото всеки ФМ договор е различен. Ние бихме желали да говорим с Вас, за да обсъдим Вашите изисквания и да отговорим на Вашите въпроси. Научете повече защо нашите клиенти избират нас за интегрирани Фасилити Mениджмънт услуги.

 

ХОРА

За предоставянето на висококачествено технически обезпечено Фасилити Mениджмънт обслужване, което обхваща десетки различни умения и изисква специализирана квалификация и познания, е необходим един по-различен подход на развитие и управление на персонала. Възприехме стратегия за подбор на човешки ресурси, имаща за цел наемането на високо квалифицирани хора, обучението и развитието им, като увеличим максимално техния потенциал и ги възнаграждаваме по подходящ начин за техните усилия. Ефектът от тази стратегия се проявява под формата на висока степен на задържане на хората. Ние правим всичко това, защото нашите ценности са основани на връзката с хората и общата ни страст в работата. Също така, ние знаем, че добре обучените и мотивирани хора ще предоставят онова отлично обслужване, което Вие желаете.

 

ТЕХНОЛОГИЯ

Нашите планирани превантивни мерки за поддръжка и реакция при обаждане са управлявани чрез сложна компютърна система за управление на дейностите, поддържана от добре обезпечен, централизиран център за обслужване на клиенти. Това не е ядрена физика, но направената инвестиция показва, че вие получавате услугата, която сте поискали, когато желаете, за времето и съгласно Вашия бюджет. В AXION GROUP Total Asset Management ние ценим мотото „Предизвикателство и иновации“ и „Да бъдем достойни за доверието на обществото“, те ни припомнят, че нашите служителите са най-ценният ни актив. Напомнят ни също да работим непрекъснато използвайки пълния си творчески потенциал, с истинска вяра и със съзнание за нашето корпоративно управление и социален принос. Когато някои компании говорят за устойчивост, ние се чувстваме на заден план. Винаги сме вярвали, че да правиш правилното нещо, създава финансова стойност за компанията. За да бъдем сигурни, че работим върху нещата, които могат да доведат до истинска промяна, ние сме разработили подход, които пряко свързва нашата програма за устойчиво бизнес развитие със стратегическите цели, които правят нашия бизнес успешен. По този начин, ние дефинираме какво означава да бъдеш устойчив в бизнеса и се ангажираме това да се случи. Ние се фокусираме върху изграждането на взаимоотношения с Вас, за да се гарантираме, че имате необходимата Ви подкрепа за бъдещето. Нещо повече, ние разбираме, че да бъдеш готов за бъдещето, не означава да знаеш какво точно ще се случи, а да имаш отбор, който да се движи достатъчно бързо и гъвкаво спрямо промените. Научете повече за някои от секторите, в които помагаме на нашите клиенти да постигнат целите си. AXION GROUP Total Asset Management е иновативна компания, която постоянно обновява стандартите при предоставянето на ФМ услуги. 

Печелившият бизнес има богато портфолио от публични и частни клиенти в сектора, като предоставя поръчкови решения за различни здравни, образователни и търговски обекти на територията. Подходът на компанията е да проектира персонално съобразени, гъвкави решения, които да интегрира ефективно с основната дейност на своите клиенти. AXION GROUP Total Asset Management е отбелязала бърз растеж и продължава да търси клиенти, които споделят неговите партньорски ценности и стремеж към високи постижения и гъвкавост.

В тази нова и бързо развиваща се индустрия, не е възможно да знаеш какво би могъл да постигнеш, ако не си наясно с всичко, което се намира някъде там. Хенри Форд е казал: „Ако бях попитал моите клиенти какво искат, те биха ми отговорили: “ По-бърз кон 

 

ЧЛЕНСТВО В ОГРАНИЗАЦИИ

Послание от Борда на директорите

“Качество на което може да се доверите”

Ние сме единственият републикански оператор, който е изградил ноу-хау и успява да направлява основно в Property Management и Total Facility Management на активи. Също така в управлението на проекти, в бутиково строителство, в проектиране и надзор на всички части.

Притежаваме дългогодишен опит, обезпечен с международни сертификати и лицензи за качество на услугите ни.Ние сме водеща сила за отрасъла и модел за представяне на услуги със задържане на до 95% от нашето клиентско портфолио, а от 2010 г. насам нашата компания се е разраснала над 5 пъти.

За десет години разширихме своята глобална мрежа на два континента. Днес ние сме считани за един от най-способните и надеждни доставчици и оператори на такъв тип услуга в сектора. Ако има нещо, в което ние сме несравними, то това е управлението на изпълнението на дейностите, независимо дали на хора или ресурси, време или финанси.

За нас е важно какво правим, но също толкова важно е и как го правим.Отличното ниво на обслужване е главна причина компанията да получи множество награди и отличия и да бъде високо оценена.

Ние се фокусираме върху нашите клиенти и това, от което те наистина се нуждаят. Това означава по-ниски разходи, единно мислене, както и отлични нива на обслужване, по всяко време. Ние вярваме, че с високо квалифицираните кадри и служители и широките възможности на нашата бизнес мрежа, ни дава професионалната възможност да отговорим на всички нужди на нашите клиенти.

AXION GROUP Total Asset Management е първият републикански оператор за консолидирана поддръжка на Активи от 2015 г. досега. Не използваме подизпълнители и това ни дава сигурността да споделяме висока отговорност, пълна застрахователна гаранция на активите и имуществото , трудова дисциплина, стриктен вътрешен надзор и качество на предоставените услуги и дейности. Партньорството на AXION GROUP Total Asset Management се базира в Credibility, value4money, cost effective, real time notifications и win-win situation.

Наш приоритет,поставените изисквания, стандарти и критерии на клиента. Успеха е взаймен процес и се базира във взаймно доверие. Непрестанно се стремим да се доказваме и да вдигаме летвата в предоставеното качество на нашите клиенти.

С уважение,

Борда на директорите AXION GROUP Total Asset Management

КСО в корпоративния мениджмънт

ФИЛОСОФИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ

AXION GROUP Total Asset Management приема философия на управление, при която един от най-важните въпроси в управлението е корпоративната социална отговорност. В същото време ръководните принципи на управление са част от КСО. Нашата философия на управление се състои от: мисия, визия и ценности.

Като дъщерно и свързано дружество AXION GROUP Total Asset Management е с корпоративно управление и принципи за вътрешен контрол и глобална програма за управление на качеството, като основна линия за прозрачност в управлението. Компанията е разработила редовни обучения за повишаване на качеството и код за бизнес програми (добро качество на работа), семинари за всички служители на всички нива, за да гарантира, че всички членове на AXION GROUP Total Asset Management са запознати с процедурите, съгласно изискванията, и се задължават тяхната ежедневната работа и дейност да бъдат в съответствие със законите и корпоративната етика.
 
МИСИЯ
 • Стремеж да дадем нашия принос за създаването на едно бъдеще, където стремежите на хората биват реализирани.
ВИЗИЯ
 • Целта да се превърнем в бизнес катализатор, който може да отговори на нуждите на нашите клиенти навсякъде.
ЦЕННОСТИ
 • Изграждане на доверие с честност и скромност;
 • Стремеж за поставяне на високи стандарти и принос към обществото;
 • Приемане на предизвикателството на непрекъснатата иновация;
 • Насърчаване на култура към откритост и отворен ум;
 • Стремеж към лично развитие и разгърнат пълен потенциал на другите.  
СФЕРИТЕ В КОИТО РАБОТИМ
 • Бизнес имоти;
 • Образование;
 • Транспорт/жп;
 • Публичен сектор;
 • Търговия на дребно;
 • Индустрия;
 • Здравеопазване;
 • Поддръжка и управление на имоти.
ОСНОВНА ПОЛИТИКА ЗА КОРПОРАТИВНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
 
 • Ние изпълняваме нашата роля в икономиката и постоянно се стремим да усъвършенстваме нашата корпоративна стойност, като се ангажираме с добросъвестни дейности, съобразени изцяло с обществената значимост на AXION GROUP Total Asset Management, присъствие и силно осъзнаване на връзките ни със средата. 
 • Ние повишаваме информираността на всеки служител по отношение на КСО като утвърждаваме нашата основа на управление съгласно КСО чрез укрепване на корпоративното управление и цялостното укрепване на вътрешния контрол. Също така полагаме усилия като активно се стремим да дадем своя принос за обществото. 
 • Ние придаваме значение на интерактивната комуникация с нашите клиенти. Ние изпълняваме нашата дейност с КСО и непрекъснато работим за подобряване на дейностите свързани с КСО, въз основа на отговора на нашите клиенти.
Нашите планирани превантивни мерки за поддръжка и реакция при обаждане са управлявани чрез сложна компютърна система за управление на дейностите, поддържана от добре обезпечен, централизиран център за обслужване на клиенти. Това не е ядрена физика, но направената инвестиция показва, че вие получавате услугата, която сте поискали, когато желаете, за времето и съгласно Вашия бюджет.

ЦЯЛОСТ

нашата запазена марка – Етично отношение и основано на доверието взаимодействие с нашите клиенти и служители.
 
ОТДАДЕНОСТ
Развиване и поддържане на дългосрочни отношения с клиенти, служители, подизпълнители и доставчици.
 
ОБЩНОСТ
Насърчаване на социалната отговорност, инвестиране в общностите, в които работим, както и насърчаване на нашите служители към доброволческо.
 
РАЗНООБРАЗИЕ
Предлагане на възможности за заетост и професионално израстване на всеки и ангажимент и ръководене на различните местни доставчици в подкрепа на тези общности, на които ние служим.
 
УВАЖЕНИЕ
Отнасяме се с всеки с достойнство, ценим неговия принос, уважаваме различията и си помагаме един на друг, за да успеем заедно.
 
Ние използваме съвременни технологии за управление на активите на нашите клиенти. Имаме силна и разнообразна мрежа от служители и доставчици, отдадени на целта да удовлетворят и надминат нуждите и очакванията на нашите клиенти. Ние сме организация ръководена от ценностите ни и мисията, която имаме.

Сертификати и награди

Сертификат за качество 
ISO 9001:2015

Сертификат за качество 
ISO 14001:2015

Сертификат за качество 
ISO 18788:2015

Сертификат за качество БДС EN ISO/IEC 270001:2017

Сертификат за качество 
ISO 45001:2018

Сертификат за качество 
SR 80000(Social Responsibility)

Документ за правоспособност за осъществяване на дейности свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка или извеждане в експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

Лиценз за извършване 
на частна охранителна дейност

Лиценз за извършване 
на частна охранителна дейност

Лиценз за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Министерство на околната среда и водите

Разрешение за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

Разрешение за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

Разрешение за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти

Разрешение за извършване на дейност по транспортиране

Документ за правоспособност за осъществяване на дейности свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка или извеждане в експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

Награди

Награда за луксозно строителство,
архитектура и дизайн 2014

Най-успешна бизнес стратегия 
„Бизнес и предприемачество“
Виза клуб България 2014г.

Членство

Социална отговорност и филантропична мисия

Философия на управление, чрез която се стремим да развиваме другите и себе си с цел да постигнем пълния си потенциал. В AXION GROUP Total Asset Management вярваме, че децата са от жизненоважно значение за човешкото развитие, за това нашите социални дейности са ориентирани в подкрепа на Фондацията Различни, но равни (Работа с деца в неравностойно положение) и SOS Детски Селища, активни при създаването на една силна социална мрежа за подкрепа. Младежта може да бъде мощен двигател и да поведе семействата и общностите към устойчива промяна. Ефективна и устойчива социална промяна е възможна единствено или най-малкото в партньорство с хората, които са най-пряко засегнати. Силата на даренията в пари (време, или опит) трябва да бъде съзнателно балансирана чрез структурите, които подкрепят и не нарушават активите и усилията на получателя. Ефективните партньорства включват взаимен интерес, взаимна изгода, взаимно уважение и взаимна отговорност. Нищо не е по-голямо от силата на хората да осъществят промяната за самите тях. Филантропията има за цел да осъществи положителна разлика в света, чрез отделяне на ресурси и време за каузите, в които вярваме.

Благодарствена грамота
за дарение в кампания на
SOS Детски селища

Грамота за учредяването на 
благотворителната кампания
„Помогни и ти, приятел ни стани“

Благодарствено писмо от
Българска федерация по ръгби
 

 

Сертификат за автентичност
учaстие в дарителска кампания
Sos Детски селища

Фонтация “Angels”
гр. Бургас

SOS Детски селища
България

Сдружение Различни но равни
гр. Пловдив

Антикорупционна политика на AXION GROUP Total Asset Management

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА АНТИКОРУПЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА AXION GROUP Total Asset Management СА СЛЕДНИТЕ:
 • Доставчиците на AXION GROUP Total Asset Management се избират с конкурс. Личните и делови контакти с доставчиците между служители и доставчици трябва да бъдат в рамките на общоприетите разбирания за партньорство и бизнес сътрудничество.
 • AXION GROUP Total Asset Management не толерира каквато и да е форма на корупция или поведение, при което служителите незаконно облаготелстват себе си или свои близки или склоняват други да го правят или злоупотребяват.
 • Никой служител на AXION GROUP Total Asset Management няма право, пряко или косвено да изисква или приема подкупи.
 • Всяко установено нарушение, свързано с корупция се докладва на Управителя на AXION GROUP Total Asset Management. Срещу служителите на фирмата, извършили нарушението ще се предприемат дисциплинарни действия, включващи и уволнение от фирмата.

AXION GROUP Total Asset Management си запазва правото да преустанови всякакви бизнес отношения с партньори, които не съблюдават горепосочената Антикорупционна политика.

Кариери

Ние сме интернационална ФМ компания и имаме нужда от способен персонал с отлични комуникационни и личностни умения и инициативно мислене, хора, които желаят да се присъединят към нас. В отговор на глобализацията, ние се придържаме към концепцията за непрекъснато усъвършенстване. Ето защо, ние изискваме от нашите служители постоянно да обновяват знанията и уменията си, за да изпълним нашите бизнес цели. Всяка компания казва, че хора са нейният най-голям ресурс. В AXION GROUP Total Asset Management ние наистина го знаем и когато го казваме, имаме предвид точно това.
Ние сме ентусиазирани хора и всички работим в нашите основни области на специализация: Фасилити Мениджмънт, инженерингови услуги и управление на собствеността. Естествено, в замяна на цялата тази страст и отдаденост, ние бихме искали да дадем нещо обратно. Искаме да бъдем уверени, че нашите хора се радват на уважение и признание за добре свършената работа, като им помагаме да развият своите умения, да се развиват в кариерита и да получат дял от участието в капитала като това е само част от един нормален работен ден с нас. Ние сме компания от световна класа и хора, предоставящи услуги на световно ниво – ние живеем и дишаме с това убеждение.

ОСВЕН ТОВА, МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, КОИТО ОЧАКВАМЕ ОТ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ СА:

•   Да бъдат почтителни, скромни и искрени;
•   Да могат да разбират същността на работата и свързаните с нея въпроси чрез анализ и оценка; 
•   Да имат способността да ръководят промяната като работят в екип;
•   Да са високо мотивирани да приемат предизвикателствата;

Ако желаете да се присъедините към нашата компания, моля попълнете електронната форма за кандидатстване на AXION GROUP Total Asset Management и ни я изпратете, можете да кандидатствате и на е-мейл адрес: hr@axion.bg

Вход в клиентската зона

Въведете вашата парола за достъп до клиентската ви зона. За да получите потребителско име и парола за достъп, свържете се с нас на адрес: office@axion.bg

Scroll to Top
Scroll to Top

Свържете се с нас

всеки ден от 7:30 до 19:30 ч.
или намерете отговора: